Wprowadzenie do Stanu Spraw

Z dniem 1 stycznia 2004r. w miejscowościach, w których miały siedzibę ośrodki zamiejscowe Naczelnego Sądu Administracyjnego utworzone zostały wojewódzkie sądy administracyjne. Z mocy art.97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Konsekwencją wskazanego przepisu było, iż rozpoczynając działalność Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie przejął do rozpoznania 3777 spraw z repertorium SA oraz 33 sprawy z repertorium SAB.

W związku z utworzeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie nastąpiło zwiększenie obsady sędziowskiej do 18 sędziów i 4 asesorów. Zatrudnieni zostali też 4 referendarze. Wzrost ilościowy kadry orzeczniczej powoduje, że ilość zaległych spraw ulega systematycznemu zmniejszeniu, co przedstawiają miesięczne sprawozdania o ruchu spraw.informację wytworzył(a): Paweł Lewandowski
za treść odpowiada: Barbara Kalita
data wytworzenia: 17-05-2004

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: