Postępowania pozaprocesowe

Drogą elektroniczną można załatwić także sprawy inne niż podlegające rygorom określonym w P.p.s.a. dla postępowania sądowego. Należą do nich m.in.:

- postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej

- postępowanie w sprawach skarg/wniosków/petycji

- postępowanie w sprawie uzyskania zaświadczenia

 

Dokument wnoszony przez elektroniczną skrzynkę podawczą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (ePUAP) powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Skorzystanie z tej formy komunikacji wymaga posiadania konta na platformie ePUAP. Zasady i warunki korzystania ePUAP określa rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 1626). Instrukcja zakładania konta dostępna na stronie internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami powinna uwzględniać aktualne funkcjonalności platformy ePUAP.

Dokument wnoszony na elektronicznym nośniku danych (płyta DVD; płyta CD; pamięć masowa USB) powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Załączniki powinny być sporządzone w jednym z akceptowalnych formatów danych: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP.

 

UWAGA: dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w postępowaniu sądowym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: