Dostęp do akt sądowych

W dniu 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informatyzacji postępowania sądowego przed sądami administracyjnymi. Od tego dnia strony postępowania sądowego uzyskały możliwość dostępu do akt sprawy sądowej  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do akt sprawy sądowej drogą elektroniczną (art. 12a § 5 P.p.s.a.) realizowany jest poprzez Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (PASSA), którego administratorem jest Naczelny Sąd Administracyjny. Na stronie internetowej portalu PASSA udostępniono informacje o zasadach i sposobie korzystania z portalu.

Uwierzytelnienie strony postępowania dla potrzeb umożliwienia jej dostępu do akt drogą elektroniczną w systemie teleinformatycznym następuje za pomocą profilu zaufanego albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

 

Pełnomocnik strony, w celu uzyskania dostępu do akt sprawy w postaci elektronicznej, przed uwierzytelnieniem w systemie elektronicznym obowiązany jest podać sądowi swój numer PESEL (art. 12a § 5a P.p.s.a.).

 

 

Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w postępowaniu sądowym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: