Remont nawierzchni w garażu podziemnym WSA w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 4A

Strona archiwalna

 

Rzeszów 2017.07.20

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

zamierza udzielić zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) w związku z czym

zaprasza

 

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia polegającego na: „Remont nawierzchni w garażu podziemnym WSA w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 4A”

 

1.         Ofertę należy złożyć:

            1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,

            2) faksem na numer 17 86 04 530

            3) e-mailem na adres

 

2.         Na kopercie/faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na wykonanie zamówienia „Remont nawierzchni w garażu podziemnym WSA w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 4A”

 

3.         Opis przedmiotu zamówienia:

            Zamówienie obejmuje:

            A. Wykonanie posadzki cienkowarstwowej (191,38 m2).

            1.  Szlifowanie podłoża istniejącej powłoki w technologii diamentowej.

            2.  Otwarcie dylatacji.

            3.  Wypełnienie dylatacji i przygotowanie do późniejszego ich odtworzenia.

            4.  Gruntowanie przygotowanego podłoża żywicą epoksydową.

            5.  Wykonanie uelastycznionej warstwy zamykającej z żywicy poliasparginowej o wysokiej odporności mechanicznej i łatwości do utrzymania w czystości.

            6. Wypełnienie dylatacji kitem trwale elastycznym

            7. Inne czynności wymagane zastosowaną technologią.

 

            B. Wykonanie cokolików okalających ściany (56,61mb)

            1.  Skucie istniejących cokolików z żywicy.

            2.  Wykonanie nowych cokolików oddylatowanych od ściany.

            3.  Malowanie cokolików żywicą zastosowaną na posadzce.

            4. Wypełnienie szczeliny pomiędzy cokolikiem, a ścianą fundamentową kitem trwale elastycznym.

            5. Inne czynności wymagane zastosowaną technologią.

 

4.         Wymagania dodatkowe:

            Kolor żywicy na posadzce i cokole ciemno szary Zaakceptowany przez Zamawiającego.

            Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej

            Oferta musi być złożona w formie kosztorysu uproszczonego (ilość x cena) dla ilości w punktach A i B i musi obejmować całość robót.

            Okres gwarancji: 36 miesięcy

5.         Termin złożenia ofert:

            Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 lipiec 2017 r., do godz. 1000

6.         Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

            Pan Jan Możdżeń, Bogdan Gierulski pok. Nr 210 tel. 17 860 45 41, 17 860 45 44

7.         Termin ewentualnej realizacji zamówienia:

            Od dnia podpisania umowy/otrzymania zlecenia do dnia 22 sierpień 2017 r.

            Przewidywany termin rozpoczęcia prac – po podpisaniu umowy

            Odbiór techniczny robót nastąpi w dniu 23 sierpień 2017 r. Po dokonanym bezusterkowym odbiorze robót Wykonawca przedłoży fakturę.

            Płatność za wykonane roboty nastąpi w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury.

            Nie wykonanie zamówienia w terminie umownym, lub zastosowanie materiałów niezgodnych z umową, spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bez prawa roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

8.         Informacje dotyczące zawierania umowy:

            Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zaprosi wykonawcę do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego

PDFInformacja 291-359-17.pdf
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: