Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z art. 87 § 6a ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2062 ze zm.) w zw. z art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1066 ze zm.) jawne informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym sędziów, starszych referendarzy sądowych i referendarzy sądowych podmiot uprawniony do odebrania oświadczeń udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Poniższe oświadczenia majątkowe za 2016 r. obejmują oświadczenia sędziów, starszych referendarzy sądowych i referendarzy sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za wyjątkiem oświadczeń, co do których Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na wniosek osoby, która składała oświadczenie, podjął decyzję o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określonej w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016, poz. 1167 ze zm.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: