Konkurs Nr OSOiOs.1133/1/17 na stanowisko sekretarza sądowego

Strona archiwalna

 

PREZES

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie

 

ogłasza konkurs

Nr OSOiOs.1133/1/17

na stanowisko sekretarza sądowego – pełny wymiar czasu pracy

(umowa na zastępstwo)

 

         Kandydat na stanowisko sekretarza sądowego powinien spełniać wymagania określone w art.2 pkt 1 – 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1241 z późn.zm.) oraz posiadać wykształcenie średnie o profilu ogólnym i minimum 2 lata pracy w sądownictwie albo wykształcenie prawnicze, administracyjne co najmniej licencjat, bądź wyższe o tym profilu.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych uregulowań dotyczących procedury administracyjnej i postępowania przed sądamiadministracyjnymi,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego posługiwania się sprzętemkomputerowym,
 • komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

 

 • sporządzanie wokand,
 • wysyłanie zawiadomień o terminie rozpraw,
 • sprawdzanie przed terminem rozprawy, z odpowiednim wyprzedzeniem, czy zostały doręczone zawiadomienia i wezwania, a w razie ich niedoręczenia przedstawienie akt Przewodniczącemu Wydziału,
 • włączanie do akt dowodów doręczenia zawiadomień i wezwań
 • protokołowanie na rozprawach
 • wysyłanie stronom orzeczeń Sądu wraz z uzasadnieniami,
 • zwracanie organowi akt administracyjnych,
 • wykonywanie postanowień i zarządzeń,
 • wprowadzanie do systemu informatycznego stosownych danych dotyczących wykonywanych czynności.

 

Zgłoszenie zawierające:

 1. list motywacyjny i życiorys (z podaniem nr. tel. w celu ułatwienia      dalszego kontaktu);
 2. kopię dyplomu ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych (co najmniej I stopnia);
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie      o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo     skarbowe oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub     przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych      na potrzeby konkursu.

 

należy złożyć do dnia 17 stycznia 2017 r.

w Biurze Podawczym WSA w Rzeszowie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A 35-016 Rzeszów (decyduje data stempla pocztowego) z podaniem sygnatury konkursu.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe wykształcenie lub osiągnięcia.

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie  nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

 • etap pierwszy -sprawdzenie wymogów formalnych przez komisję;
 • etap drugi- praktyczny sprawdzian umiejętności;
 • etap trzeci- rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  dopuszczonych do II etapu konkursu  zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu i tablicy ogłoszeń do dnia 23 stycznia 2017 r. wraz z informacją dotyczącą dalszego postępowania konkursowego.

 

Osoby zgłaszające się na konkurs powinny posiadać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 860 45 39

 

 

Rzeszów, dnia 10 stycznia 2017 r.

                                                       

                                                           Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

     w Rzeszowie

  Jerzy Solarski

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: