Wydziały orzecznicze

 

 

Zarządzeniem Nr 15 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2010r. w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie dzieli się na dwa wydziały orzecznicze, oznaczone liczbami rzymskimi I i II.

Do Wydziału I należą sprawy z zakresu:
- zobowiązań podatkowych, cen, cła, ubezpieczeń majątkowych, spraw kapitałowych i bankowości, finansów publicznych, subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych, polityki rozwoju, ubezpieczeń społecznych (umorzenia zaległości).


Alfabetyczna lista sędziów Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie:

1.   Boratyn Jacek (Asesor)
2.   Niedobylska Małgorzata (sędzia WSA)
3.   Panek Grzegorz (sędzia WSA)
4.   Popek Piotr (sędzia WSA)
5.   Smoleń Tomasz (sędzia WSA)
6.   Surmacz Jacek (sędzia NSA)
7.   Szaro  Jarosław (sędzia WSA)
 
Alfabetyczna lista referendarzy Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie:
1.  Tokarz Andrzej

Do Wydziału II należą sprawy z zakresu: 
- budownictwa, dróg, kolei, lotnictwa, żeglugi, działalności gospodarczej, ludności, geologii i górnictwa, gospodarki mieniem, energetyki, gospodarki wodnej, komunalizacji mienia, geodezji i kartografii, środowiska, edukacji, zagospodarowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa, czynności i zajęć, wywłaszczeń, pracy, zdrowia, spraw mieszkaniowych, jakości, obronności, telemediów, samorządu terytorialnego, cudzoziemców, kościołów, przejęcia mienia, broni i materiałów wybuchowych, pomocy społecznej, zatrudnienia, kombatantów, kultury fizycznej, kultury i sztuki, własności przemysłowej, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych, świadczeń w drodze wyjątku, funduszy emerytalnych, ubezpieczeń zdrowotnych, lustracji.

Alfabetyczna lista sędziów Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie:

1.   Godlewski Piotr (sędzia WSA)
2.  Józefczyk Magdalena (sędzia WSA)
3.   Kamiński Marcin (sędzia WSA)
4.   Kobak Maciej (sędzia WSA)
5.    Mazur-Selwa Elżbieta (sędzia WSA)
6.   Partyka Ewa (sędzia WSA)
7.   Solarski Jerzy (sędzia NSA)
8.   Śliwa Stanisław (sędzia NSA)
9.  Wolska Małgorzata (sędzia NSA)
10. Zaborniak Paweł  (sędzia WSA)
11. Zdrzałka Joanna (sędzia WSA)
 
Alfabetyczna lista referendarzy Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie:
1.  Futera Małgorzata
2.  Kosowska-Dudzik Agata
 
 
Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych, skarg na uchwały organów jednostek samorządowych, skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych, rozstrzygnięć nadzorczych, prawa miejscowego organów rządowych, sporów kompetencyjnych, wykonania orzeczeń sądu, interpretacji podatkowych oraz innych interpretacji, bezczynności organów administracji publicznej, przewlekłości postępowania administracyjnego należą do poszczególnych wydziałów, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych powyżej.
 
 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: