Opłaty sądowe

Opłaty sądowe obejmują wpis i opłatę kancelaryjną.

Opłaty sądowe należy uiszczać w kasie Sądu lub przelewem na rachunek bankowy Sądu

NBP O/O RZESZÓW
47 1010 1528 0002 4422 3100 0000

podając tytuł wpłaty, rodzaj opłacanego pisma, sygnaturę sprawy (a jeżeli jej nie nadano - datę i numer decyzji albo opis sprawy i dane strony uiszczającej opłatę)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: