Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Strona archiwalna

 

  Elektroniczna skrzynka podawcza  

 
1. Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej zlokalizowanej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP);

2. Rodzaje spraw załatwianych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w ramach elektronicznej skrzynki podawczej:

1) postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej,

2) postępowanie w sprawie skarg i wniosków,

3) postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń.

UWAGA - za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (platformy ePUAP) nie mogą być nadsyłane do Sądu pisma o charakterze procesowym, a w szczególności: skarga, wniosek, sprzeciw, zażalenie, skarga kasacyjna, jak i wszelkie pozostałe pisma w sprawie. Wejście w życie przepisów umożliwiających wnoszenie do sądu administracyjnego pism drogą elektroniczną określono na 15 maja 2018 r., na mocy art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 183 oraz z 2016 r. poz. 1579).

3. Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:

  • a) dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;
  • b) wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów;

akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP;

dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: