Sprawozdanie roczne 2009

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie w 2009r.

 

W 2009r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie (zwanym dalej WSA lub Sądem) zatrudnionych było na dzień 1 stycznia 2009 r. 10 sędziów NSA, 9 sędziów WSA, 4 referendarzy i 10 asystentów. W ciągu roku w stan spoczynku przeszło 3 sędziów NSA, odpowiednio 31 stycznia, 31 marca i 9 listopada. Od 1 listopada 2009 r. do Sądu zostało delegowanych 2 sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie

W 2009 r do WSA wpłynęło ogółem 2066 spraw (w tym 66 sprawy na bezczynność), zaś w 2008r. wpłynęło 1771 spraw. Tym samym w 2009r. wpłynęło o 295 sprawy więcej niż w roku poprzednim (tj. o 14,28 %). Na dzień 31 grudnia 2009r. na rozprawach załatwiono 1352 sprawy (w tym 1113 wyrokiem), na posiedzeniach niejawnych - 778 sprawy (w tym 394 skarg odrzucono); ogółem w 2009r. załatwiono 2130 spraw (w tej liczbie 63 skargi na bezczynność).

W dniu 1 stycznia 2010r. do załatwienia pozostało ogółem 550 skarg, w tym 15 skarg na bezczynność organów administracji publicznej. Dla porównania, zaległości w poprzednich latach odpowiednio wynosiły: w 2009 r. 614 spraw, w 2008r. - 769 spraw, w 2008r. - 854 sprawy, w 2006r. - 1105 spraw, w 2005r. - 1997 spraw. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zatem dalsze zmniejszenie zaległości –w porównaniu do stanu na dzień 1 stycznia 2009r. zaległość zmniejszyła się o 64 sprawy.

Wpływ skarg objętych właściwością Sądu był następujący (bez skarg na bezczynność):

Województwo Podkarpackie ogółem 1221 skarg, w tym:

Administracja rządowa (Wojewoda i podległe mu agendy)     510 skarg

Dyrektor Izby Skarbowej                                                               273 skarg

Dyrektor Izby Celnej                                                                       438 skarg

 

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Krosno                                                                               88 skarg

Przemyśl                                                                            90 skarg

Rzeszów                                                                            298 skarg

Tarnobrzeg                                                                        114 skarg

Ogółem                                                                              590 skarg

 

Centralne organy administracji rządowej i inne naczelne organy – ogółem 97 skarg, w tym :

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych          11 skarg

Minister Finansów                                                                                      40 skarg

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                         9 skarg

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                                            36 skarg

Minister Rozwoju Regionalnego                                                               1 skarga

Inne organy (także podmioty nie będące organami administracji)       42 skargi

 

Skargi wedle kryterium najliczniejszych wpływów wynosiły:

 

Lp

 

2005

2006

2007

2008

2009

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

1.

Podatki

476

28,19

732

38,14

853

42,73

601

33,94

522

26,10

2.

Budownictwo

269

15,93

255

13,28

195

9,77

238

13,44

219

10,95

3.

Obrót towarami z zagranicą

84

14,66

11

1,45

156

15,43

143

17,40

359

17,95

4.

Pomoc społeczna

124

734

160

8,33

114

5,71

104

5,87

118

5,90

 

W okresie sprawozdawczym największy wpływ odnotowano w sprawach podatkowych (522 spraw), co stanowi 26,10 % ogólnego wpływu skarg.

Ogółem w sprawach samorządowych wpłynęło 48 skarg (w tym 1 skarga na bezczynność organu samorządu terytorialnego), w tym 20 skarg wniosły jednostki samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia organów nadzorczych, a 6 skarg wniosły organy nadzoru na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego.

Sposób załatwienia skarg w sprawach samorządowych na rozprawach był następujący:

uwzględniono                        13 skarg

oddalono                               19 skarg

odrzucono skargę                 3 skarg

załatwiono w inny sposób    6 skarg

Na posiedzeniach niejawnych 9 skarg odrzucono (w tym skargę na bezczynność organu), w 2 dalszych sprawach postępowanie umorzono, a w 2 przypadkach zakreślono sprawę w repertorium SA, jako załatwioną w inny sposób.

Skuteczność skarg, w najliczniej wpływających za ostatnie 5 lat w ujęciu procentowym, była następująca:

 

Lp

 

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Podatki

15,38

18,12

28,57

9,58

14,23

2.

Budownictwo

22,11

19,37

39,86

24,89

24,06

3.

Obrót towarami z zagranicą

4,76

1,24

0,00

2,32

0,66

4.

Pomoc społeczna

12,82

28,07

28,57

26,72

27,50

Wedle rodzaju organów skuteczność skarg w ujęciu procentowym była następująca (uwzględniono sprawy, w których postępowania zakończono wyrokiem, pominięto sprawy, w których skargę odrzucono lub postępowanie zakończono w inny sposób):

Wojewoda Podkarpacki i podległe mu organy administracji rządowej           40,05%

Dyrektor Izby Skarbowej                                                                                        24,38%

Dyrektor Izby Celnej                                                                                               11,48%

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Krosno                                                                         27,54%

Przemyśl                                                                      37,25%

Rzeszów                                                                      38,00%

Tarnobrzeg                                                                  34,38%

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych         15,38%

Minister Finansów                                                                                      50,00%

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                        40,00%

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                                            28,57%

Inne organy (także podmioty nie będące organami administracji)       64,29%

Dane liczbowe za 2009r. wskazują na największą skuteczność skarg w przypadku innych organów (także podmiotów nie będące organami administracji) - 64,29%, a następnie Ministra Finansów - 50, 00%), zaś najmniejszą - w przypadku Dyrektora Izby Celnej.- 11,48%.

 

W 2009 roku w postępowaniu przed Sądem brali udział pełnomocnicy organów administracji publicznej w 564 przypadkach, adwokaci i radcowie prawni - jako pełnomocnicy stron skarżących lub uczestników na prawach stron w 318 przypadkach oraz w 49 przypadkach doradcy podatkowi.

Prokuratorzy apelacyjni, okręgowi i rejonowi zgłosili udział w 33 sprawach, co stanowiło 2,44% spraw rozpoznanych na rozprawach. Udział Prokuratora dokumentowany był stosownymi pismami procesowymi. Udział w postępowaniu przedstawiał się następująco:

- pełnomocnicy administracji publicznej                                                 564

- adwokaci jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                    106

- radcowie prawni jako pełnomocnicy skarżących i uczestników        212

- doradcy podatkowi                                                                                 49

- prokuratorzy prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych      33

Zdecydowana większość skarg wniesiona została przez osoby fizyczne. Na ogólną ilość 2066 skarg (w tym 66 skargi na bezczynność) osoby fizyczne wniosły 1259 skarg, tj. 60,94% . Pozostałe skargi były wnoszone przez:

- osoby prawne                                   317

- organizacje społeczne                    9

- prokuratora                                       431

- Rzecznika Praw Obywatelskich     2

- Rzecznika Praw Dziecka                1

- organy samorządu terytorialnego   47

 

W 2009 roku do postępowania mediacyjnego nie skierowano żadnej sprawy.

Jeśli chodzi o tryb uproszczony, zastosowano go w 1 przypadku, przy czym dotyczyło to sytuacji objętej dyspozycją art. 119 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwaną dalej P.p.s.a.), gdzie Sąd skierował sprawę do rozpoznania w tym trybie. Natomiast na skutek wniosków stron o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym (wniosek taki składał głównie Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny), rozpoznano 5 skarg. W pozostałych wypadkach, na skutek żądania drugiej strony, sprawy skierowane były na rozprawę.

W minionym okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o wymierzenie organom grzywny na podstawie art. 55 § 2 P.p.s.a. Grzywnę wymierzono w 1 wypadku, a mianowicie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Przemyślu. Wpłynęło również 6 wniosków o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 § 1 P.p.s.a. W 3 wypadkach uwzględniono skargę, grzywnę wymierzono Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Jaśle, a dwóch sprawach Wójtowi Gminy Żołynia.

W 2009 r. składy orzekające Sądu nie stosowały instytucji sygnalizacji, o której mowa w art. 155 § 2 P.p.s.a.

 

PDFSprawozdanie za 2009 rok

 

Podmiot udostępniający: WIS WSA Rzeszów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: WIS WSA Rzeszów
Data wytworzenia: 2010-04-02

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: