Sprawozdanie roczne 2008

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie w 2008r.

 

W 2008r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie (zwanym dalej WSA lub Sądem) zatrudnionych było 10 sędziów NSA, 9 sędziów WSA, 4 referendarzy i 10 asystentów (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.).

W 2008r. do WSA wpłynęło ogółem 1771 spraw (w tym 53 sprawy na bezczynność), zaś w 2007r. wpłynęło 2043 sprawy. Tym samym w 2008r. wpłynęło o 272 sprawy mniej niż w roku poprzednim (tj. o 13,31 %). Na dzień 31 grudnia 2008r. na rozprawach załatwiono 1222 sprawy (w tym 931 wyrokiem), na posiedzeniach niejawnych – 704 sprawy (w tym 433 skarg odrzucono); ogółem w 2008r. załatwiono 1926 spraw (w tej liczbie również skargi na bezczynność).

W dniu 1 stycznia 2009r. do załatwienia pozostało ogółem 614 skarg, w tym 12 skarg na bezczynność organów administracji publicznej. Dla porównania zaległości w poprzednich latach odpowiednio wynosiły: w 2008r. – 769 spraw, w 2007r. – 854 sprawy, w 2006r. – 1105 spraw, w 2005r. – 1997 spraw, a w 2004r. – 3777 spraw. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zatem dalsze istotne zmniejszenie zaległości - w porównaniu do stanu na dzień 1 stycznia 2008r. zaległość zmniejszyła się o 155 spraw.

 

Wpływ skarg objętych właściwością Sądu był następujący (bez skarg na bezczynność):

 

Województwo Podkarpackie ogółem 1165 skarg, w tym:

Administracja rządowa (Wojewoda i podległe mu agendy)                          499 skarg

Dyrektor Izby Skarbowej                                                                                    301 skarg

Dyrektor Izby Celnej                                                                                           365 skarg

 

Samorządowe Kolegia Odwoławcze                                                    

Krosno                                                                                                  80 skarg

Przemyśl                                                                                               59 skarg

Rzeszów                                                                                               176 skarg

Tarnobrzeg                                                                                           107 skarg

Ogółem                                                                                                 422 skarg

 

Centralne organy administracji rządowej i inne naczelne organy ogółem 59 skarg, w tym :

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych             18 skarg

Minister Finansów                                                                                          22 skarg

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                             2 skargi

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                                                17 skarg

Inne organy (także podmioty nie będące organami administracji)           71 skarg

 

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie jako sąd właściwy do rozpoznania 1 skargi na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

 

Skargi wedle kryterium najliczniejszych wpływów wynosiły:

Lp

 

2004

2005

2006

2007

2008

 

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

1.

Podatki

403

25,94

476

28,19

732

38,14

853

42,73

601

33,94

2.

Budownictwo

202

13,00

269

15,93

255

13,28

195

9,77

238

13,44

3.

Obrót towarami z zagranicą

65

13,50

84

14,66

11

1,45

156

15.43

 

143

 

17,40

4.

Pomoc społeczna

92

5,92

124

7,34

160

8,33

114

5,71

104

5,87

 

W okresie sprawozdawczym największy wpływ odnotowano w sprawach podatkowych (601 spraw), co stanowi 33,94 % ogólnego wpływu skarg.

Ogółem w sprawach samorządowych wpłynęło 35 skarg, w tym 5 skarg wniosły jednostki samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia organów nadzorczych, a 2 skargi wniosły organy nadzoru na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego.

Sposób załatwienia skarg w sprawach samorządowych na rozprawach był następujący:

uwzględniono                                 4

oddalono                                        11

odrzucono skargę                         1

Na posiedzeniach niejawnych 16 skarg odrzucono, w 2 dalszych sprawach postępowanie umorzono, a w 1 przypadku zakreślono sprawę w repertorium SA, jako załatwioną w inny sposób.

 

Skuteczność skarg, w najliczniej wpływających za ostatnie 5 lat w ujęciu procentowym, była następująca:

Lp

 

2004

2005

2006

2007

2008

1.

Podatki

30,06

15,38

18,12

28,57

9,58

2.

Budownictwo

30,42

22,11

19,37

39,86

24,89

3.

Obrót towarami z zagranicą

 0,00

4,76

1,24

0,00

2,32

4.

Pomoc społeczna

13.13

12,82

28,07

28,57

26,72

 

Wedle rodzaju organów skuteczność skarg w ujęciu procentowym była następująca (uwzględniono sprawy, w których postępowania zakończono wyrokiem, pominięto sprawy, w których skargę odrzucono lub postępowanie zakończono w inny sposób):

Wojewoda Podkarpacki i podległe mu organy administracji rządowej       37,94%

Dyrektor Izby Skarbowej                                                                                    26,16%

Dyrektor Izby Celnej                                                                                           23,36%

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Krosno                                                                                            34,72%

Przemyśl                                                                                        46,81%

Rzeszów                                                                                        39,83%

Tarnobrzeg                                                                                    34,38%

 

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych                44,44%

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                                                    25,00%

 

Dane liczbowe za 2008r. wskazują na największą skuteczność skarg w przypadku Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, zaś najmniejszą – w przypadku Dyrektora Izby Celnej.

W 2008 roku w postępowaniu przed Sądem brali udział pełnomocnicy organów administracji publicznej w 140 przypadkach, adwokaci i radcowie prawni – jako pełnomocnicy stron skarżących lub uczestników na prawach stron w 601 przypadkach oraz w 59 przypadkach doradcy podatkowi.

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zgłosił udział w 5 sprawach, co stanowiło 0,41% spraw rozpoznanych na rozprawach. Udział Prokuratora dokumentowany był stosownymi pismami procesowymi.

Zdecydowana większość skarg wniesiona została przez osoby fizyczne. Na ogólną ilość 1771 skarg (w tym 53 skargi na bezczynność) osoby fizyczne wniosły 1239 skarg, tj. 69,96 % . Pozostałe skargi były wnoszone przez:

 • osoby prawne                                             504
 • organizacje społeczne                               13
 • prokuratora                                                  9
 • Rzecznik Praw Obywatelskich                   0
 • organy samorządu terytorialnego              6

 

Udział w postępowaniu przedstawiał się następująco:

 • pełnomocnicy administracji publicznej                                                           140
 • adwokaci jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                              104
 • radcowie prawni jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                  497
 • doradcy podatkowi                                                                                            59
 • rzecznicy patentowi                                                                                            0
 • prokuratorzy prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych                12

 

W 2008 roku do postępowania mediacyjnego skierowano tylko 1 sprawę. Postępowanie mediacyjne przeprowadził referendarz, a jego efektem było cofnięcie skargi i w konsekwencji umorzenie postępowania.

Jeśli chodzi o tryb uproszczony, zastosowano go w 9 przypadkach, przy czym dotyczyło to sytuacji objętych dyspozycją art. 119 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwaną dalej P.p.s.a.), gdzie Sąd skierował sprawę do rozpoznania w tym trybie. Natomiast na skutek wniosku strony o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym (wniosek taki składał głównie Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny), rozpoznano 6 skarg. W pozostałych wypadkach, na skutek żądania strony, sprawa skierowana była na rozprawę.

W minionym okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o wymierzenie organom grzywny na podstawie art. 55 § 2 P.p.s.a. Grzywnę wymierzono w 1 wypadku, a mianowicie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Przemyślu. Wpłynęło również 5 wniosków o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 § 1 P.p.s.a. Wymierzono 1 grzywnę Wójtowi Gminy Stary Dzików.


PDFSprawozdanie roczne 2008 rok


 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: