Sprawozdanie roczne 2007

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie w 2007r.

 

 

 

 

W 2007r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie (zwanym dalej WSA lub Sądem) zatrudnionych było 10 sędziów NSA, 8 sędziów WSA, 1 asesor, 4 referendarzy i 10 asystentów (stan na dzień 31 grudnia 2007 r.).

W 2007r. do WSA wpłynęło ogółem 2043 spraw (w tym 47 spraw na bezczynność), zaś w 2006r. wpłynęło 1919 spraw. Tym samym w 2007r. wpłynęło o 124 sprawy więcej niż w roku poprzednim (tj. o 6,46 %). Na dzień 31 grudnia 2007r. na rozprawach załatwiono 1595 spraw (w tym 1260 wyrokiem), na posiedzeniach niejawnych – 543 spraw (w tym 425 skarg  odrzucono); ogółem w 2007r. załatwiono 2128 spraw (w tej liczbie również skargi na bezczynność).

W dniu 1 stycznia 2008r. do załatwienia pozostało ogółem 758 skarg oraz 11 skarg na bezczynność organów administracji publicznej. Dla porównania zaległości w poprzednich latach odpowiednio wynosiły: w 2007r. – 854 spraw, w 2006r. – 1105 spraw, w 2005r. – 1997 spraw, w 2004r. – 3777 spraw, w 2003r. – 4001 spraw, a w 2002r. – 3613 spraw. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zatem dalsze istotne zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku poprzedniego: 85 spraw, tj. 9,95%  w stosunku do 1 stycznia 2007r.

 

Wpływ skarg objętych właściwością Sądu był następujący (bez skarg na bezczynność):

Województwo Podkarpackie ogółem 1995 skarg, w tym:

Administracja rządowa (Wojewoda i podległe mu agendy)                              skarg 468

Dyrektor Izby Skarbowej                                                                               skarg 336

Dyrektor Izby Celnej                                                                                      skarg 622

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych                    skarg 17

Samorządowe Kolegia Odwoławcze                                                 

Krosno                                                                                             skarg 100

Przemyśl                                                                                            skarg 77

Rzeszów                                                                                            skarg 176

Tarnobrzeg                                                                                         skarg 106

Kielce  (sprawa przekazana przez NSA)                                             skarga 1

Ogółem                                                                                              skarg 460

Skargi wedle kryterium najliczniejszych wpływów wynosiły:

Lp

 

2003

2004

2005

2006

2007

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

1.

Podatki

505

24,58

403

25,94

476

28,19

732

38,14

853

42,73

2.

Budownictwo

358

17,42

202

13,00

269

15,93

255

13,28

195

9,77

3.

Pomoc społeczna

70

3,40

92

5,92

124

7,34

160

8,33

114

5,71

4.

Geodezja

80

3,89

88

5,66

58

3,43

80

4,16

64

3,20

 

W okresie sprawozdawczym największy wpływ odnotowano w sprawach podatkowych (853 sprawy), co stanowi 42,73% ogólnego wpływu skarg.

Ogółem w sprawach samorządowych wpłynęło 40 skarg: 10 skarg wniosły jednostki samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia organów nadzorczych, zaś 22 skargi wniesiono na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591), 3 skargi wniesiono na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592). 10 skarg wniosły organy nadzoru na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego.

Na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wniesiono 1 skargę.

W porównaniu do 2006r., wpływ skarg w prezentowanej grupie spraw był mniejszy o 2 skargi.

Sposób załatwienia skarg w sprawach samorządowych na rozprawach był następujący:

uwzględniono                                      13

oddalono                                             13

załatwiono w inny sposób                    3

na posiedzeniach niejawnych 14 skarg odrzucono, a dalsze 9 spraw zostało zakreślone, jako załatwione w inny sposób.

Skuteczność skarg, w najliczniej wpływających za ostatnie 5 lat w ujęciu procentowym, była następująca:

Lp

 

2003

2004

2005

2006

2007

1.

Podatki

43,80

30,06

15,38

18,12

28,57

2.

Budownictwo

29,26

30,42

22,11

19,37

39,86

3.

Pomoc społeczna

26,53

13,13

12,82

28,07

28,57

4.

Geodezja

31,57

37,50

31,25

24,69

45,00

 

Wedle rodzaju organów skuteczność skarg w ujęciu procentowym była następująca:

Wojewoda Podkarpacki i podległe mu organy administracji rządowej                         36,84 %

Dyrektor Izby Skarbowej                                                                                          33,51 %

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie          11,11 %

Dyrektor Izby Celnej                                                                                                 69,30 %

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Krosno                                                                                                          40,74 %

Przemyśl                                                                                                        38,89 %

Rzeszów                                                                                                        39,88 %

Tarnobrzeg                                                                                                    34,37 %

Dane liczbowe za 2007r. wskazują na największą skuteczność skarg w przypadku Dyrektora Izby Celnej, zaś najmniejszą – w przypadku Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

W 2007 roku w postępowaniu przed sądem brali udział pełnomocnicy organów administracji publicznej oraz samorządowych kolegiów odwoławczych w 352 przypadkach, adwokaci i radcowie prawni – jako pełnomocnicy stron skarżących lub uczestników na prawach stron w 301 przypadkach oraz w 57 przypadkach doradcy podatkowi.

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zgłosił udział w 19 sprawach, co stanowiło 0,85% spraw rozpoznanych na rozprawach. Udział Prokuratora dokumentowany był stosownymi pismami procesowymi.

Zdecydowana większość skarg wniesiona została przez osoby fizyczne. Na ogólną ilość 2043 skarg (w tym 47 skarg na bezczynność) osoby fizyczne wniosły 1442 skargi, tj. 70,58%. Pozostałe skargi były wnoszone przez:

 • osoby prawne                                     585
 • organizacje społeczne                          3
 • prokuratora                                         13
 • Rzecznik Praw Obywatelskich 0

Udział w postępowaniu przedstawiał się następująco:

 • pełnomocnicy administracji państwowej                                                          – 352;
 • adwokaci jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                                  – 138;
 • radcowie prawni jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                        – 163;
 • doradcy podatkowi                                                                                        – 57;
 • rzecznicy patentowi                                                                                        – 0
 • prokuratorzy prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych                   – 38.

W 2007 roku nie załatwiono żadnej sprawy w postępowaniu mediacyjnym.

 

Jeśli chodzi o tryb uproszczony, zastosowano go w 18 przypadkach, przy czym dotyczyło to sytuacji objętych dyspozycją art. 119 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwaną dalej P.p.s.a.), gdzie Sąd skierował sprawę do rozpoznania w tym trybie. Natomiast przy wniosku strony o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym (wniosek taki składał głównie Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) rozpoznano 4 skargi. W pozostałych wypadkach, na skutek żądania strony, sprawa skierowana była na rozprawę.

W minionym okresie sprawozdawczym wpłynęło 4 wnioski o wymierzenie organom grzywny na podstawie art. 55 § 2 P.p.s.a. Grzywnę wymierzono w 1 wypadku, a mianowicie Radzie Gminy Sanok. Pozostałe wnioski nie zostały uwzględnione. Na tej podstawie wymierzono również grzywnę Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Komendantowi Policji; w tej sprawie wniosek wpłynął w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Wniesiono również 6 wniosków o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 § 1 P.p.s.a. Wymierzono 1 grzywnę Wojewodzie Podkarpackiemu.

 

INNE FORMY DZIAŁANIA

 

W zakresie działalności pozaorzeczniczej odnotować należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w dniach 21 – 23 maja 2007r.  był organizatorem szkolenia dla referendarzy i asystentów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Lublinie, Kielcach, Gliwicach, Opolu i Rzeszowie: w ramach szkolenia opracowane zostały referaty przez sędziów, referendarzy i asystentów tut. Sądu, które przekazano uczestnikom:

 • Zbigniew Czarnik sędzia WSA – Zawieszenie postępowania sądowego – zagadnienia wybrane,
 • dr Paweł Zaborniak referendarz WSA – Tryb wnoszenia skargi na uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego,
 • Karina Gniewek – Berezowska, dr Wojciech Maciejko – asystenci sędziego – Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • dr Paweł Zaborniak – Obrót zagraniczny w postępowaniu sądowo– administracyjnym,
 • Robert Sawuła sędzia WSA – Podstawowe reguły ochrony tymczasowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • Piotr Godlewski referendarz WSA – Prawo pomocy – zagadnienia wybrane,
 • Maciej Kobak asystent sędziego – Prawomocność formalna orzeczeń sądów administracyjnych.

 

W dniach 19 – 23 listopada 2007r. Fundacja Partnerstwo na rzecz Demokracji w Rzeszowie była organizatorem seminarium dla sędziów ukraińskich. W ramach programu „Wsparcie reform administracji sądowej w Ukrainie poprzez wzmocnienie sądów administracyjnych” prowadzone były w dniach 19 – 20.11. przez sędziów zajęcia seminaryjne:

·        sędzia NSA Ludwik Żukowski – Historia powstania sądownictwa administracyjnego w Polsce. System sądów administracyjnych w RP.

·        sędziwie WSA Zbigniew Czarnik i Robert Sawuła – Kompetencje sądów administracyjnych. Postępowanie sądowoadministracyjne – zagadnienia wybrane.

·        sędzia NSA Jerzy Solarski – Sędzia administracyjny w Polsce. Strona techniczna funkcjonowania sądów administracyjnych.

W zajęciach seminaryjnych wzięło udział 43 sędziów z Ukrainy. Temat „Strona techniczna funkcjonowania sądów administracyjnych” połączony został ze zwiedzaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie i udziałem gości w rozprawach.

Niezależnie od tego w dniu 20.11.2007r. z pracą i obiektami WSA w Rzeszowie zapoznało się 6 sędziów z Okręgowego Sądu Administracyjnego w Winnicy (Ukraina).

W 2007r. w szkoleniach, naradach i konferencjach uczestniczyli:

·        26 ÷ 30.03.2007r. – Luksemburg, konferencja szkoleniowa w ETS – 1 sędzia

·        23 ÷ 26.04.2007r. – Białowieża, konferencja, organizator WSA w Białymstoku – 8 sędziów

·        21 ÷ 25.05.2007r.–Strasburg, konferencja w Europejskim Trybunale Praw Człowieka– 5 sędziów

·        28 ÷ 31.05.2007r. – Sterdyń, konferencja sędziów Izby Finansowej – 2 sędziów

·        27 ÷ 29.06.2007r.– Konstancin, konferencja dotycząca prawa celnego – 2 sędziów

·        27 ÷ 29.06.2007r. –Sterdyń, konferencja sędziów wydziałów informacji sądowej – 1 sędzia

·        12÷14.09.2007r. – Rytro, konferencja, organizator WSA w Kielcach – 9 sędziów

·        17÷19.09.2007r. – Głuchołazy, konferencja, organizator WSA w Opolu – 3 sędziów

·        5÷7.11.2007r. – Wrocław, konferencja, organizator WSA we Wrocławiu – 2 sędziów

Począwszy od października 2007r., 9 asystentów w cyklu dwutygodniowym, uczestniczy w szkoleniu dla asystentów, prowadzonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

W minionym roku sędziowie WSA w Rzeszowie brali udział jako wykładowcy w szkoleniach i seminariach dla pracowników administracji publicznej i aplikantów komorniczych; czterech sędziów było zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu. Nadto sędziowie orzekali na delegacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie nie organizował sesji wyjazdowych, nie kierował pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego; w Sądzie odbywali praktyki aplikanci radcowscy.


PDFSprawozdanie roczne 2007

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: