Sprawozdanie roczne 2006

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie w 2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów- styczeń 2007r.

 

 

 

 

UWAGI OGÓLNE

            W 2006 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie (zwanym dalej WSA lub Sądem) zatrudnionych było 10 sędziów NSA, 6 sędziów WSA, 3 asesorów, 4 referendarzy i 9 asystentów (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.).

            W 2006 r. do WSA wpłynęło ogółem 1919 spraw, zaś w 2005 r. wpłynęło 1688 spraw. Tym samym w 2006 r. wpłynęło o 231 spraw więcej niż w roku poprzednim (tj. o 13,68 %). Na dzień 31 grudnia 2006 r. ogółem załatwiono 2187 spraw, z tego na rozprawach - 1321 spraw (w tym 1266 wyrokiem), a na posiedzeniach niejawnych – 866 spraw (w tym 622 skargi odrzucono).

            W dniu 1 stycznia 2007 r. do załatwienia pozostało ogółem 837 skarg. Dla porównania zaległości w poprzednich latach odpowiednio wynosiły: w 2006 r. – 1105 spraw, w 2005 r. – 1997 spraw, w 2004 r. – 3777 spraw, w 2003 r. – 4001 spraw, w 2002 r. – 3613 spraw, a w 2001 r. – 2943 sprawy. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zatem istotne zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku poprzedniego: o 268 spraw, tj. 24,25 % w stosunku do 1 stycznia 2006 r.

 

Wpływ skarg objętych właściwością Sądu był następujący:

Województwo Podkarpackie ogółem 1919 skarg, w tym:

Administracja rządowa (Wojewoda i podległe mu agendy)                            skarg 585

Dyrektor Izby Skarbowej                                                                             skarg 400

Dyrektor Izby Celnej                                                                                    skarg 269

Samorządowe Kolegia Odwoławcze                                                          

            Krosno                                                                                             skarg 125

            Przemyśl                                                                                           skarg 95

            Rzeszów                                                                                           skarg 205

            Tarnobrzeg                                                                                        skarg 96

            Ogółem                                                                                             skarg 521

 

Skargi na decyzje Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Wpływ w latach 2002-2006 przedstawiał się następująco:

rok:

2002

2003

2004

2005

2006

liczba skarg:

71

75

75

60

25

 

 

Skargi wedle kryterium najliczniejszych wpływów wynosiły:

Lp

 

2002

2003

2004

2005

2006

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

1.

Podatki

863

32,80

505

24,58

403

25,94

476

28,19

732

38,14

2.

Budownictwo

362

13,76

358

17,42

202

13,00

269

15,93

255

13,28

3.

Pomoc społeczna

125

4,75

70

3,40

92

5,92

124

7,34

160

8,33

4.

Geodezja

76

2,89

80

3,89

88

5,66

58

3,43

80

4,16

 

            W okresie sprawozdawczym największy wpływ odnotowano w sprawach podatkowych (732 sprawy), co stanowi 38,14 % ogólnego wpływu skarg.

 

            Ogółem w sprawach samorządowych wpłynęło 42 skargi: 19 skarg wniosły jednostki samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia organów nadzorczych, zaś 22 skargi wniesiono na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591), 1 skargę wniesiono na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592).

            Na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wniesiono 15 skarg.

            W porównaniu do 2005 r., wpływ skarg w prezentowanej grupie spraw był większy o 3 skargi.

 

            Sposób załatwienia skarg w sprawach samorządowych był następujący:

uwzględniono                                    12

oddalono                                            12

załatwiono w inny sposób                 5

 

Skuteczność skarg, w najliczniej wpływających za ostatnie 5 lat w ujęciu procentowym, była następująca:

 

Lp

 

2002

2003

2004

2005

2006

1.

Podatki

42,44

43,80

30,06

15,38

18,12

2.

Budownictwo

33,13

29,26

30,42

22,11

19,37

3.

Pomoc społeczna

26,31

26,53

13,13

12,82

28,07

4.

Geodezja

37,83

31,57

37,50

31,25

24,69

Wedle rodzaju organów skuteczność skarg w ujęciu procentowym była następująca (w zaokrągleniu do jedności):

Wojewoda Podkarpacki i podległe mu organy administracji rządowej                   32,01 %

Dyrektor Izby Skarbowej                                                                                         34,07 %

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie    24,24 %

Dyrektor Izby Celnej                                                                                                 14,01 %

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

            Krosno                                                                                                          44,21 %

            Przemyśl                                                                                                       53,22 %

Rzeszów                                                                                                       37,59 %

Tarnobrzeg                                                                                                    37,73 %

 

            Dane liczbowe za 2006 r. wskazują na największą skuteczność skarg w przypadku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, zaś najmniejszą – w przypadku Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu.

W 2006 roku w postępowaniu przed sądem brali udział pełnomocnicy organów administracji publicznej oraz samorządowych kolegiów odwoławczych w 140 przypadkach, adwokaci i radcowie prawni – jako pełnomocnicy stron skarżących lub uczestników na prawach stron w 246 przypadkach oraz w 28 przypadkach doradcy podatkowi.

            Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zgłosił udział w 2 sprawach, co stanowiło 0,0015 % spraw rozpoznanych na rozprawach. Udział Prokuratora dokumentowany był stosownymi pismami procesowymi.

            Zdecydowana większość skarg wniesiona została przez osoby fizyczne. Na ogólną ilość 1919 skarg osoby fizyczne wniosły 1587 skarg, tj. 82,69 %. Pozostałe skargi były wnoszone przez:

- osoby prawne                                  228;

- organizacje społeczne                      1;

- prokuratora                                      9.

            Udział w postępowaniu przedstawiał się następująco:

- pełnomocnicy administracji państwowej                                                   - 246;

- adwokaci jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                           - 107;

- radcowie prawni jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                -139;

- doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi                                                  - 28;

- prokuratorzy                                                                                               -2.

 

            W 2006 roku 3 sprawy zostały skierowane do postępowania mediacyjnego; w wyniku przyjętych ustaleń załatwiono tylko 1 sprawę, co instytucją tą czyni praktycznie martwą.

            Jeśli chodzi o tryb uproszczony, to zastosowano go w 8 przypadkach, przy czym dotyczyło to sytuacji objętych dyspozycją art. 119 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270, ze zm., zwaną dalej P.p.s.a.), gdzie Sąd skierował sprawę do rozpoznania w tym trybie. Natomiast przy wniosku strony o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym (wniosek taki składał głównie Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) rozpoznano 3 skargi. W pozostałych wypadkach, na skutek żądania strony, sprawa skierowana była na rozprawę.

            W minionym okresie sprawozdawczym wpłynęło 8 wniosków o wymierzenie organom grzywny na podstawie art. 55 § 2 P.p.s.a. Grzywnę wymierzono w 2 wypadkach, a mianowicie Radzie Gminy Charkówka oraz Radzie Gminy Gać. Pozostałe wnioski nie zostały uwzględnione.

            Wniesiono również 2 wnioski o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 § 1 P.p.s.a.; do dnia 31.12.2006 r. wnioski te nie zostały rozpoznane.

 

Inne formy działania

W zakresie działalności pozaorzeczniczej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie w 2005 roku wskazać należy na przeprowadzoną wspólną naradę sędziów, asesorów, referendarzy i asystentów, dotyczącą problematyki prawa pomocy w orzecznictwie NSA oraz zwrotu nieruchomości.

W 2006r. w szkoleniach, naradach i konferencjach uczestniczyli:

- 3 sędziów w konferencji organizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i

 Konsumentów w Krakowie w dniach 26-27.01.2006r., na temat odpowiedzialności i

 zaangażowania polskich sądów w kontrolę pomocy publicznej;

- 4 sędziów – organizator j.w. – w dniach 14-15.03.20056r. – polityka konkurencji;

- 2 sędziów w dniach 2-7.04.2006r. było w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości

 w Luksemburgu;

- 9 referendarzy i asystentów uczestniczyło w szkoleniu organizowanym przez WSA

 w Opolu w dniach 23-26.03.2006r.;

- 18 sędziów, asesorów, referendarzy i asystentów uczestniczyło w konferencji w Czarnej

 w dniach 2-4.10.2006r.;

- 2 sędziów wzięło udział w konferencji w Pułtusku w dniach 6-9.11.2006r.

 

            W minionym roku sędziowie WSA w Rzeszowie brali udział jako wykładowcy w szkoleniach i seminariach dla pracowników administracji publicznej i aplikantów komorniczych; czterech sędziów było zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Przemyślu. Nadto sędziowie orzekali na delegacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie nie organizował sesji wyjazdowych, nie kierował pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego; w Sądzie nie odbywali praktyk aplikanci.

 


Poniżej do pobrania szczegółowe sprawozdanie Sądu za 2006 rok

PDFSprawozdanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za 2006 rok

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: