Sprawozdanie za rok 2005

Uwagi ogólne

 

W 2005r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie (zwanym dalej WSA lub Sądem) zatrudnionych było 12 sędziów  NSA, 5 sędziów WSA, 4 asesorów, 4 referendarzy i 5 asystentów (stan na dzień 31 grudnia 2005r.) Z dniem 28 sierpnia 2005r. jeden sędzia NSA przeszedł w stan spoczynku.

W 2005r. do WSA wpłynęło ogółem 1688 spraw, zaś w 2004 r. wpłynęło 1553 sprawy. Tym samym  w 2005r. wpłynęło o 135 spraw więcej niż w roku poprzednim (tj. o 8,69 %). Na dzień 31 grudnia 2005r. na rozprawach załatwiono 1972 sprawy (w tym 1878 wyrokiem), na posiedzeniach niejawnych - 608 spraw  (w tym 462 skarg odrzucono); ogółem w 2005r. załatwiono 2580 spraw.

W dniu l stycznia 2006r. do załatwienia pozostało ogółem 1105 skarg oraz 23 skargi na bezczynność organów administracji publicznej. Dla porównania zaległości   w poprzednich latach odpowiednio wynosiły: w 2005r. – 1997, w 2004r. - 3777 sprawy, w 2003r. - 4001 spraw,  w 2002r. - 3613 sprawy, a w 2001r. - 2943. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zatem istotne zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku poprzedniego: o 892 spraw tj. o 44,66 %  w stosunku do l stycznia 2005r.

 

Wpływ skarg objętych właściwością Sądu był następujący :

Województwo Podkarpackie ogółem 1688 skargi, w tym:

Administracja rządowa (Wojewoda i podległe mu agendy)      skarg 631
Dyrektor Izby Skarbowej                                                                                 skarg 345
Dyrektor Izby Celnej                                                              skarg 136
Samorządowe Kolegia Odwoławcze:

Krosno                                                                    skarg 133
Przemyśl                                               skarg  53
Rzeszów                                               skarg 187
Tarnobrzeg                                           skargi  81
Ogółem                                               skarg  454

   

                                  

Skargi na decyzje Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Wpływ w latach 2001-2005 przedstawiał się następująco:

  rok:                2001   2002   2003   2004   2005

 liczba skarg:   503        71       75       75         60        

                                  Skargi wedle kryterium najliczniejszych wpływów wynosiły:

 

 

Lp

 

 

 

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

liczba

 

%

 

liczba

 

%

 

liczba

 

%

 

liczba

 

%

 

liczba

 

%

 

 1.

Podatki

 

920

 

30,75

 

863

 

32,80

 

505

 

24,58

 

403

 

25,94

 

476

28,19

 2.

Budownictwo

 

360

 

12,03

 

362

 

13,76

 

358

 

17,42

 

202

 

13,00

 

269

15,93

 3.

Pomoc społeczna

 

128

 

  4,27

 

125

 

 4,75

 

70

 

  3,40

 

92

 

5,92

 

124

 7,34

 4.

Kombatanci

 

503

 

19,13

 

  71

 

 2,70

 

75

 

  3,65

 

75

 

4,82

 

 60

 3,55

 5.

Geodezja

 

  76

 

  2,54

 

  76

 

 2,89

 

80

 

  3,89

 

88

 

5,66

 

 58

 3,43

W okresie sprawozdawczym największy wpływ odnotowano w sprawach podatkowych (476 spraw), co stanowi 28,19 % ogólnego wpływu skarg.

Ogółem w sprawach samorządowych wpłynęło 39 skarg: 11 skarg wniosły jednostki samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia organów nadzorczych, zaś 26 skarg wniesiono na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591), 2 skargi wniesiono na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592).

Na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wniesiono 7 skarg.

W porównaniu do 2004 r., wpływ skarg w prezentowanej grupie spraw był mniejszy o 9 skargi.

Sposób załatwienia skarg w sprawach samorządowych był następujący:

uwzględniono                         3

oddalono                                 17

załatwiono w inny sposób    12

Skuteczność skarg w najliczniej wpływających za ostatnie 5 lat w ujęciu procentowym była następująca:

 Lp.

 

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

 1.

Podatki

 

25,06

 

42,44

 

43,80

 

30,06

 

15,38

 2.

Budownictwo

 

39,48

 

33,13

 

29,26

 

30,42

 

22,11

 3.

Pomoc społeczna

 

15,62

 

26,31

 

26,53

 

13,13

 

12,82

 4.

Kombatanci

 

17,04

 

24,30

 

31,41

 

31,59

 

15,55

 5.

Geodezja

 

23,33

 

37,83

 

31,57

 

37,50

 

31,25

Wedle rodzaju organów skuteczność skarg w ujęciu procentowym była następująca (w zaokrągleniu do jedności):
Wojewoda Podkarpacki i podległe mu organy
administracji rządowej                                                          28 %
Dyrektor Izby Skarbowej                                    23 %
Kierownik Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych                                   16 %
Dyrektor Izby Celnej                                              6 %
Samorządowe Kolegia Odwoławcze:

Krosno                                   25 %

Przemyśl                                28 %

Rzeszów                      40 %

Tarnobrzeg                            24 %

 

Dane liczbowe za 2005r. wskazują na największą skuteczność skarg w przypadku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, zaś na najmniejszą -  w przypadku Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu.

 

 

W 2005r. w postępowaniu przed Sądem brali udział pełnomocnicy organów administracji publicznej oraz samorządowych kolegiów odwoławczych w 854 przypadkach, adwokaci i radcowie prawni – jako pełnomocnicy stron skarżących lub uczestników na prawach stron w 344 przypadkach oraz w 32 przypadkach doradcy podatkowi.

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zgłosił udział w 15 sprawach, co stanowiło 0,58% spraw rozpoznanych na rozprawach. Udział Prokuratora dokumentowany był stosownymi pismami procesowymi.

Zdecydowana większość skarg wniesiona została przez osoby fizyczne. Na ogólną ilość 1688 skarg osoby fizyczne wniosły 1462 skarg, tj. 86,61 %. Pozostałe skargi były wnoszone przez:

- osoby prawne                                                      - 222

- organizacje społeczne                         -     3

- prokuratora                                        -     1

Udział w postępowaniu przedstawiał się następująco:

- pełnomocnicy administracji państwowej                                                      -  271

- adwokaci jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                              -  113

- radcowie prawni jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                           -  229

- doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi                                                     -    32

- prokuratorzy                                                                                                                                       -    15

W roku 2005 od orzeczeń wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wniesiono 261 skargi kasacyjne. W 32 przypadkach skargi kasacyjne zostały załatwione przez WSA w Rzeszowie. Natomiast 229 skargi kasacyjne przekazano do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Skuteczność   skarg   kasacyjnych   rozpoznanych   przez   NSA  w   2005r. wyniosła 17,05% ; w liczbach  przedstawia się następująco:

Ilość skarg kasacyjnych rozpoznanych.........................170 , w tym:

Ilość skarg kasacyjnych odrzuconych...............................6

Ilość skarg kasacyjnych oddalonych............................135

Ilość skarg kasacyjnych uwzględnionych........................29

            W roku 2005 na postanowienia wydane przez WSA w Rzeszowie wniesiono 124 zażalenia; z tej liczby 28 zażaleń zostało załatwionych przez WSA w Rzeszowie, natomiast 96 zażaleń przekazano do NSA.

 

Skuteczność zażaleń rozpoznanych przez NSA w 2005r., przedstawia się następująco:

Ilość zażaleń rozpoznanych.......................................90, w tym:

Ilość zażaleń odrzuconych........................................1

Ilość zażaleń oddalonych.........................................55

Ilość zażaleń uwzględnionych...................................34

            Skuteczność zażaleń wyniosła więc 37,77 %.

Ponadto w 2005r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał skargi kasacyjne od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie wydanych przed l stycznia 2004r. Skargi te zostały wniesione na podstawie art.101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271 ze zm.).

Skuteczność tego środka zaskarżenia przedstawia się następująco : Ilość skarg kasacyjnych rozpoznanych ....................................          3, w tym:

Ilość skarg kasacyjnych odrzuconych ..............................1

Ilość skarg kasacyjnych oddalonych..............................2

Ilość skarg kasacyjnych uwzględnionych............................0

 

            Postępowanie mediacyjne  w roku 2005r. było instytucją martwą: ani jedna sprawa nie została skierowana na mediację. Przyczyną takiego stanu rzeczy były najprawdopodobniej doświadczenia z 2004 roku, gdzie na przeprowadzone trzy mediacje, tylko w jednym przypadku organ wydał nową decyzję.  

Jeśli chodzi o tryb uproszczony, to zastosowano go w 7 przypadkach, przy czym dotyczyło to sytuacji objętych dyspozycją art.119 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.  Nr 153, poz. 1271 ze zm, zwaną dalej P.p.s.a.), gdzie Sąd skierował sprawę do rozpoznania w tym trybie.  Natomiast przy wniosku strony o rozpoznanie  sprawy w trybie uproszczonym (wniosek taki składał głównie Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów  i Osób Represjonowanych oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny), na skutek żądania skarżących, sprawy kierowane były na rozprawę.  

            Spośród uchybień po stronie organów wskazać należy na 6 wniosków o wymierzenie grzywny organowi na podstawie art.55 § 2 P.p.s.a.  Wnioski dotyczyły nieprzedstawienia  akt administracyjnych wraz z odpowiedzią na skargę i odnosiły się Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Policji, Wojewody Podkarpackiego, Burmistrza Miasta Jarosławia, Rady Gminy Gać, Prokuratury Rejonowej w Jaśle oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu. W dwóch spośród wymienionych spraw postępowanie zostało umorzone, a cztery wnioski są aktualnie rozpatrywane. 

            W zakresie działalności pozaorzeczniczej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie w 2005 roku wskazać należy na przeprowadzone 3 wspólne narady sędziów, asesorów, referendarzy i asystentów. Dotyczyły one bieżącej pracy Sądu oraz miały na celu ujednolicenie praktyki orzeczniczej w zakresie stosowania przepisów ustawy o postępowaniu  przed sądami administracyjnymi.  Na jednaj z narad przedstawiony został  referat na temat  prawa pomocy (referat asystenta dr Pawła Zaborniaka).

            W 2005r. w szkoleniach, naradach i konferencjach uczestniczyli:

-   12 sędziów i asesorów uczestniczyło w konferencji w Krasnobrodzie w dniach od 26.09 do

     28.09.2005r.,

-          1 sędzia brał udział w konferencji w Sterdyniu w dniach   od 29.09. do 1.10.2005r.,

-          3 referendarzy i 4 asystentów było uczestnikami szkolenia w Ustroniu w dniach 14-16 marca 2005r.

W  Seminarium Podatkowym w Łodzi w lutym 2005r. wzięło udział 3 sędziów oraz w listopadzie 2005r. – również 3 sędziów. 

Niezależnie od tego 1 sędzia ukończył Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego dla sędziów administracyjnych ( organizator - Instytut Nauk Prawnych PAN).

Z działalności administracyjnej Sądu wskazania wymaga zakończenie inwestycji – budowy dodatkowego gmachu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Budowa została zakończona w terminie, a obiekt wyposażono w meble biurowe   i niezbędne do pracy urządzenia. Nowy obiekt połączył dwa dotychczasowe budynki  i aktualnie całość  wykorzystana jest przez Sąd.informację wytworzył(a): Jerzy Solarski
za treść odpowiada: Jerzy Solarski
data wytworzenia: 15-02-2006

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: