Sprawozdanie za rok 2004

W 2004r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęło ogółem 1553 spraw, zaś w 2003 r. wpłynęło 2054 sprawy. Tym samym w 2004r. wpłynęło o 501 spraw mniej niż w roku poprzednim (tj. o 24,39 %). Na dzień 31 grudnia 2004r. na rozprawach załatwiono 2682 sprawy (w tym 2540 wyrokiem), na posiedzeniach niejawnych - 651 spraw (w tym 498 skarg odrzucono); ogółem w 2004r. załatwiono 3180 spraw.

      W dniu 1 stycznie 2005r. do załatwienia pozostało ogółem 1997 skarg oraz 23 skargi na bezczynność organów administracji publicznej. Dla porównania zaległości w poprzednich latach odpowiednio wynosiły: w 2004r. - 3777 sprawy, w 2003r. – 4001 spraw, w 2002r. - 3613 sprawy, a w 2001r. – 2943. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zatem istotne zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku poprzedniego: o 1780 spraw tj. o 47,12 % w stosunku do 1 stycznia 2004r.

     

Wpływ skarg objętych właściwością Sądu był następujący :

Województwo Podkarpackie ogółem 1478 skargi w tym:

      Administracja rządowa (Wojewoda i podległe mu agendy) skarg 815

      Dyrektor Izby Skarbowej                                                        skarg 290

      Dyrektor Izby Celnej                                                               skarg 129

 Samorządowe Kolegia Odwoławcze:

                  Krosno                                                                      skarg 47

                  Przemyśl                                                                  skarg 67

                  Rzeszów                                                                   skarg 87

                  Tarnobrzeg                                                               skargi 43

                             Ogółem skarg                                                244

     

 

Skargi na decyzje Kierownika Urzędu ds. Kombatantów

i Osób Represjonowanych w Warszawie

Wpływ w latach 2001-2004 przedstawiał się następująco:

rok:                 2001   2002   2003   2004

liczba skarg:   503     71       75       75

 

 

            Skargi wedle kryterium najliczniejszych wpływów wynosiły:

 

2001

2002

2003

2004

 

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Podatki

920

30,75

863

32,80

505

24,58

403

25,94

Budownictwo

360

12,03

362

13,76

358

17,42

202

13,00

Drogi publiczne

30

1,00

206

7,83

81

3,94

140

9,01

Pomoc społeczna

128

4,27

125

4,75

70

3,40

92

5,92

Geodezja

76

2,54

76

2,89

80

3,89

88

5,66

Kombatanci

503

19,13

71

2,70

75

3,65

75

4,82

 

 

            W okresie sprawozdawczym największy wpływ odnotowano w sprawach podatkowych (403 sprawy), co stanowi 25,94 % ogólnego wpływu skarg.

 

            Ogółem w sprawach samorządowych wpłynęło 48 skarg: 8 skarg wniosły jednostki samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia organów nadzorczych, zaś 36 skarg wniesiono na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U . z 2001r. Nr 142, poz.1591), 4 skargi wniesiono na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592).

            Na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wniesione zostały 3 skargi.

            W porównaniu do 2003 r., wpływ skarg w prezentowanej grupie spraw był mniejszy o 48 skarg.

 

            Sposób załatwienia skarg w sprawach samorządowych był następujący:

 - uwzględniono 53

 - oddalono 19

 - załatwiono w inny sposób 11

 

            Skuteczność skarg w najliczniej wpływających za ostatnie cztery lata w ujęciu procentowym była następująca:

 

 

2001

2002

2003

2004

Podatki

25,06

42,44

43,80

30,06

Budownictwo

39,48

33,13

29,26

30,42

Drogi

85,71

50,00

92,22

86,76

Pomoc społeczna

15,62

26,31

26,53

13,13

Geodezja

23,33

37,83

31,57

37,50

Kombatanci

17,04

24,30

31,41

31,59

 

Wedle rodzaju organów skuteczność skarg w ujęciu procentowym była następująca:

 Wojewoda Podkarpacki i podległe mu organy

            administracji rządowej                    33,55 %

            Dyrektor Izby Skarbowej                 34,67 %

            Kierownik Urzędu ds. Kombatantów

            i Osób Represjonowanych              31,59 %

            Dyrektor Izby Celnej                       17,02 %

            Samorządowe Kolegia Odwoławcze:

                                   Krosno                       62,28 %

                                   Przemyśl                   33,75 %

                                   Rzeszów                    25,17 %

                                   Tarnobrzeg                21,73 %

 

            Dane liczbowe za 2004r. wskazują na największą skuteczność skarg w przypadku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, zaś na najmniejszą - w przypadku Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu.

 

            W 2004r. w postępowaniu przed Sądem brali udział pełnomocnicy organów administracji publicznej oraz samorządowych kolegiów odwoławczych w 1236 przypadkach (tj. 46,08 %), adwokaci i radcowie prawni - jako pełnomocnicy stron skarżących lub uczestników na prawach stron w 456 przypadkach (tj. 17 %) oraz w 57 przypadkach doradcy podatkowi.

 

            Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zgłosił udział w 43 sprawach, co stanowiło 1,60 % spraw rozpoznanych na rozprawach. Udział Prokuratora dokumentowany był stosownymi pismami procesowymi.

 

            Zdecydowana większość skarg wniesiona została przez osoby fizyczne. Na ogólną ilość 1553 skarg osoby fizyczne wniosły 1190 skarg, tj. 76,62 %. Pozostałe skargi były wnoszone przez różnorakie podmioty nie będące osobami fizycznymi. W sprawach podatkowych i celnych liczne były przypadki wnoszenia skarg przez podmioty gospodarcze, działające w formach spółek prawa handlowego, cywilnego itp.

 

W roku 2004 od orzeczeń wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wniesiono 215 skargi kasacyjne. W 66 przypadkach skargi kasacyjne zostały załatwione przez WSA w Rzeszowie. Natomiast 143 skargi kasacyjne przekazano do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

Skuteczność skarg kasacyjnych rozpoznanych przez NSA w 2004r., przedstawia się następująco:

Ilość skarg kasacyjnych rozpoznanych……………………11, w tym:

Ilość skarg kasacyjnych odrzuconych……………………...0

Ilość skarg kasacyjnych oddalonych……………………….6

Ilość skarg kasacyjnych uwzględnionych………………….5

 

W roku 2004 na postanowienia wydane przez WSA w Rzeszowie wniesiono 78 zażaleń; z tej liczby 19 zażaleń zostało załatwionych przez WSA w Rzeszowie, natomiast 58 zażaleń przekazano do NSA.

Skuteczność zażaleń rozpoznanych przez NSA w 2004r., przedstawia się następująco:

Ilość zażaleń rozpoznanych……………………………….23, w tym:

Ilość zażaleń odrzuconych………………………………….0

Ilość zażaleń oddalonych………………………………….22

Ilość zażaleń uwzględnionych………………………………1

 

Ponadto w 2004r., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał skargi kasacyjne od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie wydanych przed 1 stycznia 2004r. Skargi te zostały wniesione na podstawie art.101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.).

Skuteczność tego środka zaskarżenia przedstawia się następująco :

Ilość skarg kasacyjnych rozpoznanych …………………….32, w tym:

Ilość skarg kasacyjnych odrzuconych ……………………...15

Ilość skarg kasacyjnych oddalonych………………………..10

Ilość skarg kasacyjnych uwzględnionych…………………....7

informację wytworzył(a): Jerzy Solarski
za treść odpowiada: Jerzy Solarski
data wytworzenia: 14-02-2005

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: