Archiwa

Prowadzenie archiwum zakładowego reguluje Zarządzenie Nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych.

Zgodnie natomiast z § 37 zarządzenia nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych, po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie i wykonaniu wydanych orzeczeń, akta przekazuje się do archiwum zakładowego, na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez kierownika sekretariatu lub osobę przez niego upoważnioną.

Zgodnie z przepisami art. 12a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dla każdej sprawy rozpoznawanej przez sąd administracyjny tworzy się akta. Akta sprawy udostępnia się stronom postępowania, które mają prawo je przeglądać i otrzymywać z nich odpisy, kopie lub wyciągi. Akta wszystkich zakończonych prawomocnie spraw sądowoadministracyjnych przechowuje się we właściwym sądzie administracyjnym przez okres niezbędny ze względu na rodzaj i charakter sprawy oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji. Po okresie przechowywania w sądzie akta sprawy podlegają przekazaniu do właściwych archiwów państwowych albo zniszczeniu.

Okresy przechowywania akt spraw sądowych regulują odrębne przepisy, tj. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 89, poz. 505).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: