Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze

Na podstawie Zarządzenia Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych, w sekretariatach sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie prowadzi się, zgodnie z § 44 ust. 1, następujące urządzenia ewidencyjne:

  1. repertoria;
  2. dzienniki korespondencji;
  3. księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki);
  4. zbiory wokand;
  5. skorowidze alfabetyczno-numerowe.

Wymienione urządzenia ewidencyjne mają charakter techniczno-organizacyjny i służą do rejestrowania spraw i czynności sądu.

 

Repertoria służą do  ewidencjowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądów. Stanowią również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt. Sprawy wpisywane do repertorium oznacza się symbolami, których wykaz stanowi załącznik do ww. zarządzenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Do każdego repertorium prowadzi się skorowidz alfabetyczno-numerowy.

W każdym wydziale prowadzi się wykaz spraw, w których postępowanie zawieszono, wykaz spraw ze skarg na akty wymienione w art. 3 § 2 pkt 5 – 7 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także kontrolkę wysyłanych akt. W każdym wydziale do załatwiania spraw o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia prowadzi się wykaz „SNP”.

Kierownik sekretariatu prowadzi w porządku chronologicznym zbiór wokand oraz zbiór wokand z posiedzeń niejawnych, które przechowywane są w sekretariacie wydziału przez okres 2 lat.

Na zarządzenie przewodniczącego wydziału mogą być prowadzone, poza wymienionymi, również inne dzienniki i księgi pomocnicze dla rejestrowania określonych spraw lub czynności, np. dzienniki korespondencji ogólnej, kalendarze robocze, w których pod odpowiednimi datami wpisuje się terminy planowanych czynności w poszczególnych sprawach.

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: