Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 

 1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego realizowane jest na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).
 2. Informację sektora publicznego stanowi każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy.
 3. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oznacza wykorzystywanie takich informacji, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
 4. Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (http://bip.rzeszow.wsa.gov.pl) jest bezpłatne.
  Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot ponownie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej ponownego wykorzystywania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją ponownie wykorzystać).
  Opłata może być nałożona, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłaty określone są tutaj.
 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte w Biuletynie jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony internetowej, z której informacje pozyskał).
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte w Biuletynie, jeżeli informacjami tymi są w szczególności orzeczenia sądowe, zobowiązany jest do podania także daty ich wydania, nazwy i siedziby sądu oraz sygnatury sprawy. W przypadku przetworzeniu informacji istnieje obowiązek poinformowania o tym fakcie.
 3. Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie, albo jeżeli mają być wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, udostępniane są na wniosek.

PDFWniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

W takim przypadku zasady ich ponownego wykorzystywania są określone indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej, a w odniesieniu do orzeczeń sądowych także obowiązku podania daty ich wydania, nazwy i siedziby sądu oraz sygnatury sprawy , a także zaznaczenia faktu przetworzenia.

 1. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich ponownego wykorzystania (np. zaopatrujący orzeczenia sądowe w tezy lub komentarze), zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości lub fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego).
 2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty ponownie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 4 lub 7.


 

 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: